§ 1 Nazwa, siedziba i rok rozliczeniowy

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę “Städtepartner Stettin e.V., Stowarzyszenie Wspierania Partnerstwa Miast ze Szczecinem”
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Berlin-Kreuzberg.
 3. Rok rozliczeniowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
 4. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń

§ 2 Cele Stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie wypełnia swe zadania jako organizacja wyższej użyteczności publicznej w sensie odnośnego ustępu o przywilejach podatkowych Zarządzeń Podatkowych. Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wspierania porozumienia między narodami.
 2. Cele statutowe wypełnione zostają przede wszystkim poprzez:
  • Organizację spotkań mieszkańców Berlina i Szczecina,
  • Organizację imprez kulturalnych, historycznych i o tematyce społecznej.
 3. Stowarzyszenie działa bezinteresownie; prowadzenie działalności gospodarczej nie należy do podstawowych zadań Stowarzyszenia; środki Stowarzyszenia mogą zostać wykorzystane jedynie do realizacji jego celów statutowych.
  Członkowie nie otrzymują wynagrodzenia ze środków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie może wynagradzać osób prywatnych, jeżeli zadania za które wypłacono wynagrodzenie nie pokrywają się z jego celami statutowymi. Wypłacone wynagrodzenie nie może odbiegać od średniej przyjętej normy wynagrodzeń.

§ 3 Członkostwo

 1. Do Stowarzyszenia mogą wstępować osoby fizyczne i prawne, które akceptują i wspierają cele Stowarzyszenia.
 2. O przyjęciu decyduje Zarząd
 3. Członkostwo ustaje poprzez:
  • śmierć osób fizycznych lub rozwiązanie jednostek prawnych;
  • złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu najpóźniej 3 miesiące przed końcem roku rozliczeniowego;
  • wykluczenie.
 4. Pozbawienie członkostwa /wykluczenie jest możliwe w przypadku wykroczenia przeciw rozporządzeniom Statutu, naruszaniu dobrego imienia Stowarzyszenia oraz niepłaceniu skladek mimo dwukrotnego upomnienia pisemnego. Osobie wykluczonej przysługuje prawo wypowiedzi. Pozbawienie członkostwa następuje w wyniku głosowania w czasie zebrania walnego, przy obowiązującej większości 2/3 głosów obecnych na zebraniu członków. Od wykluczenia przysługuje prawo odwołania.
 5. Stowarzyszenie jest uprawnione do przyjmowania członków, którym nie przysługuje prawo głosu
 6. Walne Zebranie jest uprawnione do przyjęcia członków honorowych

§ 4 Składki członkowskie

 1. Stowarzyszenie finansuje się ze składek członkowskich, dotacji i dofinansowania.
 2. Członkowie zobowiązani są do wniesienia składki członkowskiej, której wysokość roczną ustala Walne Zebranie Członków.

§ 5 Organa Stowarzyszenia

 1. Organami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków i Zarząd
 2. Zarząd może powołać Radę i Komisje.

§ 6 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (WZCS)

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (WZCS) odbywa się co najmniej raz w roku, w pierwszej jego połowie.
 2. WZCS zwoływane jest pisemnie na co najmniej dwa tygodnie przed terminem przez Przewodniczącego Stowarzyszenia lub jego Zastępcę; zaproszenie musi zawierać przewidziany przez Zarząd porządek obrad. Postanowienia i uchwały WZCS zostają ujęte w protokole podpisanym przez Przewodniczącego Walnego Zebrania oraz protokolanta.
 3. Zarząd może zwołać nadzwyczajne WZCS. Na pisemnie wyrażone żądanie co najmniej 10% wszystkich członków Zarząd jest zobowiązany do zwołania nadzwyczajnego WZCS.
 4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że Statut przewiduje inną wymaganą większość. Przy identycznej liczbie głosów za i przeciw decyduje Przewodniczący. Jeżeli jeden z członków żąda głosowania tajnego, jego życzenie musi zostać spełnione.
 5. WZCS decyduje o przyjęciu i absolucji rozliczenia rocznego, o absolucji Zarządu oraz o:
  • wyborach Zarządu,
  • wyborach Kontrolerów Finansowych,
  • zmianach Statutu,
  • powołaniu członków Rady Stowarzyszenia,
  • likwidacji Stowarzyszenia.
 6. WZCS podejmuje decyzje niezależnie od ilości obecnych na Zebraniu członków.

§ 7 Zarząd

 1. W skład Zarządu wchodzi do 7 członków:
  • Przewodniczący,
  • Zastępca,
  • Skarbnik,
  • Zastępca,
  • do 4 członków Zarządu.
 2. Zgodnie z §26 BGB przedstawicielstwo Stowarzyszenia należy do Przewodniczącego, jego Zastępcy i co najmniej jednego członka Zarządu.
 3. Zarząd wybierany jest na dwa lata podczas pierwszego WZCS w roku wyborów. Do momentu wyborów Stowarzyszeniem zarządza dotychczasowy Zarząd.
 4. Posiedzenia Zarządu powoływane są i prowadzone przez Przewodniczącego. Postanowienia i uchwały Zarządu zostają ujęte w protokole. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Zarząd działa zgodnie z przyjętymi przepisami zarządzania.
 5. Posiedzenia Zarządu są jawne.
 6. W skład Zarządu wchodzą minimum 2 kobiety i minimum 2 mężczyzn.
 7. Jeżeli istnieje Rada Stowarzyszenia, jej posiedzenia są zwoływane przez Zarząd.

§ 8 Rada Stowarzyszenia

 1. W skład Rady Stowarzyszenia wchodzi do 12 osób, w tym:
  • Trzy zaproponowane przez frakcje partii politycznych i zaakceptowane przez WZCS
  • Do 9 przedstawicieli życia publicznego (kultura, nauka, gospodarka), powołane i zaakceptowane przez WZCS.
 2. Rada wspiera Stowarzyszenie w planowaniu, realizacji i ocenie wykonanych zadań.

§ 9 Likwidacja Stowarzyszenia

 1. O likwidacji Stowarzyszenia decyduje WZCS większością 2/3 głosów.
 2. W wypadku likwidacji Stowarzyszenia lub zmiany jego dotychczasowych celów majątek Stowarzyszenia może zostać przekazany innej – prywatnej lub państwowej – instytucji wyższej użyteczności publicznej, wybranej przez WZCS, z zastrzeżeniem wykorzystania go do celów określonych w niniejszym Statucie. Odpowiednia uchwała w tym względzie może zostać wydana po uzyskaniu zgody Urzędu Finansowego ds Zgrupowań i Osób Prawnych.